رفتن به بالا

  • پرسشی به ظاهر ساده با پاسخی به ظاهر ساده‌تر

    آیا حذف کنکور به صلاح جامعه است؟

    اگر هدف، کاهش فشار و اضطراب رقابت است، آیا سوای راهکاری که برای گزینش دانشجو جایگزین کنکور خواهد شد، حذف آن باعث حذف انواع کلاس‌های متعدد فوق‌برنامه و آمادگی آزمون‌های ورودی مدارس خاص، کلاس‌های پرهزینۀ مؤسسات خصوصی برای امتحانات پایانی و نهایی و کلاً کاهش رقابت تحصیلی برای نمره یا آزمون‌های جدید ورود به دانشگاه خواهد شد؟ با توجه به شرایط حاضر و ورود هرچه ...