رفتن به بالا

  • چطور توسعۀ صنعتی عمودی آزادی آکادمیک را نابود می‌کند؟

    زوالِ «دانشگاه»

    | حسام حسین‌زاده | پیشگفتار نگاهی به نهاد دانشگاه و تغییرات آن در طول چند دهۀ گذشته به طور کلی در جهان و به طور خاص در ایران، هر کسی را قانع خواهد کرد که شاهد تغییراتی جدی و ماهوی در این نهاد بوده و هستیم. هجوم نظامی‌ها، صنعت‌گران و تجار به دانشگاه‌ها عملاً بدان معناست که آن‌ها - بخوانید سرمایه‌داری - دیگر به «دانشگاه» در معنای کلاسیک آن نیازی ندارند. البته این ادعای ...